Як Оформити Форс Мажор Під Час Карантину? | Юридична Консультація

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю.Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва засвідчується протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності та видається безкоштовно.

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлюється Регламентом засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або  більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у  частині 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» в редакції  від 02.09.2014: є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо

Також форс-мажорних обставин належать визначені сторонами за договором, контрактом,  угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами обставини, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором,  контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та/чи іншими  нормативними актами.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за  зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному  окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком,  виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди,  законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим  через наявність зазначених обставин.  

Заява за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних  обставин (обставин непереборної сили) (Додатки №№ 1, 2, 3, 4 до Регламенту) подається за підписом керівника підприємства, організації з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням -довіреною особою. Заява фізичної особи подається за  її підписом особисто або  за її дорученням-довіреною особою.

Проектом Закону № 3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) передбачено внесення змін у частину другу статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» яке спрощує посилання на форс-мажорні обставини суб’єктів господарювання,  яким  у зв’язку з обмежуючими заходами, що введені через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19, унеможливили виконання у відповідних сферах зобов’язань перед контрагентами.

За рішенням керівних органів Торгово-промислової палати в Україні,  у зв’язку з введенням карантину, спрощено процедуру подачі встановленої заяви з мінімальним пакетом документів. Зокрема копія договору, копія наказу (розпорядження) та повідомлення (сповіщення іншої сторони) може здійснюватись відправлення в електронному варіанті на офіційні електронні адреси відповідних ТПП.

Слід звернути увагу, що враховуючи міжнародну практику використання застережень про форс-мажорні обставини, сторона, для якої виникли ці обставини, зобов’язана у будь-якій формі повідомити про виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) іншу сторону.

Тому суб’єктам господарювання, які не можуть виконувати свої зобов’язання у зв’язку з форс-мажорними обставинами, в тому числі карантину, до моменту звернення до ТПП України або регіональної ТПП,  в першу чергу необхідно оформлювати документальне призупинення своєї діяльності у відповідній сфері (наказ, розпорядження тощо) та письмово повідомляти (сповіщати) іншу сторону перед якою не виконується зобов’язання.

Зразки заяв:

ДОДАТОК №1

до редакції Регламенту із змінами

та доповненнями, затвердженими Рішенням Президії ТПП України

від 16 липня 2018 р. № 36(4)

Президенту

Торгово-промислової палати України

01601, м. Київ – МСП,

вул. Велика Житомирська, 33

--------------------------або-------------------------

Президенту

_____________________ регіональної ТПП

адреса регіональної ТПП:

(індекс___________, м.________________, вул.____________, б._____)

Вих. №___________ від __________ 201__ р.

Заява

про засвідчення форс-мажорних обставин

(обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб

за договірними зобов’язаннями

1. Заявник: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(повна назва /ПІБ)

2. Адреса реєстрації: вул.________________________, буд ______, м.____________________,

обл.______________________ _, індекс__________________, країна______________________.

Паспортні дані для фізичної особи: серія____№___________, виданий ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ким і коли виданий)

3. Ідентифікаційний номер (код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки

платника податку): ______________________________________________________________

4. Уклав договір _____ від «___» _________201__ р. з