top of page

Як Оформити Форс Мажор Під Час Карантину? | Юридична Консультація

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю.Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва засвідчується протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності та видається безкоштовно.

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлюється Регламентом засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або  більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у  частині 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» в редакції  від 02.09.2014: є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо

Також форс-мажорних обставин належать визначені сторонами за договором, контрактом,  угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами обставини, які вплинули на зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором,  контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та/чи іншими  нормативними актами.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за  зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному  окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком,  виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди,  законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим  через наявність зазначених обставин.  

Заява за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних  обставин (обставин непереборної сили) (Додатки №№ 1, 2, 3, 4 до Регламенту) подається за підписом керівника підприємства, організації з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням -довіреною особою. Заява фізичної особи подається за  її підписом особисто або  за її дорученням-довіреною особою.

Проектом Закону № 3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) передбачено внесення змін у частину другу статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» яке спрощує посилання на форс-мажорні обставини суб’єктів господарювання,  яким  у зв’язку з обмежуючими заходами, що введені через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19, унеможливили виконання у відповідних сферах зобов’язань перед контрагентами.

За рішенням керівних органів Торгово-промислової палати в Україні,  у зв’язку з введенням карантину, спрощено процедуру подачі встановленої заяви з мінімальним пакетом документів. Зокрема копія договору, копія наказу (розпорядження) та повідомлення (сповіщення іншої сторони) може здійснюватись відправлення в електронному варіанті на офіційні електронні адреси відповідних ТПП.

Слід звернути увагу, що враховуючи міжнародну практику використання застережень про форс-мажорні обставини, сторона, для якої виникли ці обставини, зобов’язана у будь-якій формі повідомити про виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) іншу сторону.

Тому суб’єктам господарювання, які не можуть виконувати свої зобов’язання у зв’язку з форс-мажорними обставинами, в тому числі карантину, до моменту звернення до ТПП України або регіональної ТПП,  в першу чергу необхідно оформлювати документальне призупинення своєї діяльності у відповідній сфері (наказ, розпорядження тощо) та письмово повідомляти (сповіщати) іншу сторону перед якою не виконується зобов’язання.

Зразки заяв:

ДОДАТОК №1

до редакції Регламенту із змінами

та доповненнями, затвердженими Рішенням Президії ТПП України

від 16 липня 2018 р. № 36(4)

Президенту

Торгово-промислової палати України

01601, м. Київ – МСП,

вул. Велика Житомирська, 33

--------------------------або-------------------------

Президенту

_____________________ регіональної ТПП

адреса регіональної ТПП:

(індекс___________, м.________________, вул.____________, б._____)

Вих. №___________ від __________ 201__ р.

Заява

про засвідчення форс-мажорних обставин

(обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб

за договірними зобов’язаннями

1. Заявник: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(повна назва /ПІБ)

2. Адреса реєстрації: вул.________________________, буд ______, м.____________________,

обл.______________________ _, індекс__________________, країна______________________.

Паспортні дані для фізичної особи: серія____№___________, виданий ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ким і коли виданий)

3. Ідентифікаційний номер (код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки

платника податку): ______________________________________________________________

4. Уклав договір _____ від «___» _________201__ р. з

________________________________________________________________________________

(зазначити сторону та предмет договору)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(докладно викласти зобов’язання за договором (контрактом)

Наступним підтверджую виконання належним чином зобов’язань за договором /контрактом, угодою станом на «___» _________ 201__ р. (до настання форс-мажорних обставин)

5. Найменування, обсяг та термін настання невиконаних зобов’язань за договором, контрактом, угодою у зв’язку з настанням форс-мажорної обставини/обставин:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для суб’єктів господарювання-сільгоспвиробників додатково зазначити загальну площу посівів, відсоток площі пошкоджених/знищених посівів тощо

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), відповідно до п.2 ст.141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха , тощо,

Зазначити тільки ту/ті обставину/обставини, яка/які унеможливлюють виконання в установлений термін вказаних заявником в п.5 цієї заяви зобов’язання, визначених у вищезазначеному переліку, та/або зазначити вказану в договорі обставину/обставини, а саме: _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

7. Документи, що підтверджують настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/оригінал документів компетентних державних органів, органів місцевого самоврядування, що підтверджують факт обставин, на які посилається заявник, день їх настання. Такими документами можуть бути: довідки ГМЦ про погодні умови, протоколи (рішення) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній (районній) державній адміністрації, що визнають події та їх наслідки надзвичайною ситуацією, акти про пожежу, підтвердження Міністерства охорони здоров'я щодо настання епідемії, підтвердження МО, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, постанови Уряду про заборону експорту та імпорту товарів, підтвердження органів місцевої влади про оголошений страйк, тощо./

8. Дата настання (період тривалості) форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

з «_____» «_____________» 201__ року.

9. Дата закінчення терміну дії форс-мажорних обставин (вибрати необхідне, помітити позначкою «Х» та, за необхідності, заповнити):

по «_____» «_____________» 201__року

або

тривають на момент подання цієї заяви

10. Мова видачі сертифіката (вибрати необхідне та заповнити):

Х

українська

та додатково _______________________ (іноземна);

11. Відомості про попередні звернення про засвідчення форс-мажорних обставин з такою же самою заявою стосовно тих же фактів та обставин:

Дата звернення: «___»_________ __________ року

Найменування Торгово-промислової палати__________________________________________

Результати розгляду (вибрати необхідне, помітити позначкою «Х»):

Видано сертифікат

Відмовлено

Залишено без розгляду

Не зверталися

У разі отримання сертифікату, зазначити причину повторного звернення

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Тариф (вибрати необхідне, помітити позначкою «Х»):

звичайний

звичайний з перекладом

терміновий (подвійний)

терміновий (подвійний) з перекладом

безкоштовний (для суб’єктів малого підприємництва)

13. Контактна особа заявника:

_________________________________________________________

Телефони для зв’язку:

_________________________________________________________

Електронна адреса:

_________________________________________________________

14. Заявник: ____________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта господарювання/П.І.Б.)

повідомляє про спосіб отримання сертифіката та примірника акта наданих послуг:

(вибрати необхідне, помітити позначкою «Х» та заповнити):

простим поштовим відправленням за адресою (конверт із відповідними поштовими марками додається):

Індекс

_________________________

Місто

_________________________

Вулиця

_________________________

кур’єрською службою за рахунок одержувача:

Назва

_________________________

Телефон

_________________________

Відділення або адреса

__________________________________________________

Отримувач

_________________________

отримання керівником

______________________________________

П.І.Б. керівника

для фізичної особи, отримання особисто

______________________________________

П.І.Б.

отримання представником заявника за дорученням

______________________________________

П.І.Б. представника

15. Додатки до заяви:

1)

копія платіжного доручення з відміткою банку про оплату послуг за встановленим тарифом (крім суб’єктів малого підприємництва);

2)

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань / ксерокопія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податку для фізичних осіб;

3)

копія договору (контракту, угоди) з відповідними додатками, специфікаціями та ін. документами, які підтверджують обсяг і термін настання виконання зобов’язання;

4)

оригінали документів, зазначених у пункті 7 заяви, т.ін.;

5)

пропозиція акта наданих послуг за підписом фізичної особи/керівника та відбитком печатки суб’єкта господарювання у двох примірниках за встановленою формою, розміщеною на Інтернет сторінці ТПП України/регіональної ТПП;

6)

копія наказу про призначення керівника, у випадку отримання ним сертифіката та примірника акта наданих послуг;

7)

оригінал доручення на отримання сертифікату та примірника акта наданих послуг, у випадку їх отримання представником заявника;

8)

поштовий конверт формата А-4 зі зворотньою адресою при простому відправленні поштою та вклеєними марками на відповідну суму, згідно тарифів Укрпошти (дивись на: http://ukrposhta.ua/ua/kalkulyator-forma-rozraxunku) для відправлення сертифіката та примірника акта наданих послуг по Україні.

16. Суб’єкти малого підприємництва для отримання безкоштовно сертифіката про настання форс-мажорних обставин підтверджують цей статус:

Заявник ________________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта господарювання)

цим підтверджує, що є суб’єктом малого підприємництва і підпадає під критерії, визначені ст. 55 ГК України, а саме:

- підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності, не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

- юридичні особи, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України,

та додатково подають наступні документи:

1)

копія документа, який підтверджує прийняття Заявника на податковий облік;

2)

документ, що підтверджує отримання річного доходу, який не перевищує суму еквівалентну 10 мільйонів євро з виділеним/підкресленим рядком в цьому документі про суму річного доходу, а саме: копія фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м і 2-м), або спрощений фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва (форми № 1-мс і 2-мс) за минулий рік або інші підтверджуючі суму річного доходу документи (з відміткою податкового органу/для електронного варіанту фінансової звітності - електронна квитанція про прийом звітності);

3)

документ, що підтверджує середню кількість працівників за звітний період (календарний рік), яка не перевищує 50 осіб, з виділеним/підкресленим рядком в цьому документі про середню кількість працівників за звітний період, а саме: копія звіту з праці (форма 1-ПВ або форма 6-ПВ за минулий рік); копія звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (форма № Д4) або звіт про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (форма № Д5) за IV квартал року або інші підтверджуючі середню кількість працівників за звітний період (календарний рік) документи (з відміткою відповідного державного органу/для електронного варіанту звітності - електронна квитанція про прийом звітності);

4)

1) поштовий конверт формату А-4 зі зворотньою адресою при простому відправленні поштою та вклеєними марками на відповідну суму, згідно тарифів Укрпошти (дивись на: http://ukrposhta.ua/ua/kalkulyator-forma-rozraxunku) для відправлення сертифіката та примірника акта наданих послуг по Україні.

17. Заявник ____________________________________________________________________,

(повна назва суб’єкта господарювання/П.І.Б. заявника)

цим підтверджує, що несе повну відповідальність за достовірність викладених у заяві фактів, наданих документів, доказів, даних тощо, вірність завірених нею копій згідно з чинним законодавством України.

18. Заявник_____________________________________________________________________,

(П.І.Б. заявника - фізичної особи)

Надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних, що містяться в цій заяві та долучених до неї документах, з метою засвідчення форс-мажорних обставин та бухгалтерського обліку, без права розповсюджувати мої персональні дані третім особам або іншим організаціям (крім організацій, які входять до системи Торгово-промислових палат України), у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р.*

______________________________________

(підпис)

19. Для довідки:

Неналежне оформлення встановленої форми заяви і вказаних до неї документів та ненадання цих документів є підставою є підставою для відкладення розгляду заяви з можливістю надання додаткових пояснень, документів, доказів тощо. (п. 6.5.Реглламенту).

__________________________

/посада /

________________________________

/підпис/

__________________________________

/П.І.Б./

м.п

ДОДАТОК №4

до редакції Регламенту із змінами

та доповненнями, затвердженими Рішенням Президії ТПП України

від 16 липня 2018 р. № 36(4)

Президенту

Торгово-промислової палати України

01601, м. Київ – МСП,

вул. Велика Житомирська, 33

--------------------------або-------------------------

Президенту

_____________________ регіональної ТПП

адреса регіональної ТПП:

(індекс___________, м.________________, вул.____________, б._____)

Вих. №___________ від __________ 201__ р.

Заява

про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили),

які унеможливили виконання обов’язків (зобов’язань)

для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за законодавчими та

іншими нормативними актами України

1. Заявник: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(повна назва /ПІБ)

2. Адреса реєстрації: вул.________________________, буд ______, м.____________________,

обл.______________________ _, індекс__________________, країна______________________.

Паспортні дані для фізичної особи: серія____№___________, виданий ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ким і коли виданий)

3. Ідентифікаційний номер (код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки

платника податку): ______________________________________________________________

4. Відповідно до _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(зазначити законодавство/нормативний акт, ким і коли виданий, дата вступу в дію, чинність документа на момент подання заяви, тощо)

передбачено виконання наступних обов’язків (зобов’язань) перед: ___________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначити визначені законодавством/нормативним актом обов’язки (зобов’язання), з посиланням на відповідні статті, пункти, підпункти нормативного документу; визначити державний орган/суб’єкт, перед яким необхідно виконувати обов’язки (зобов’язання))

5. Настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) призвело до унеможливлення виконання обов’язків (зобов’язань), передбачених відповідним законодавством/нормативним актом, оскільки_____________________________________ ________________________________________________________________________________

(надати письмові пояснення/обґрунтування неможливості виконання передбачених відповідним актом обов’язків (зобов’язань))

6. Наступним підтверджую виконання належним чином обов’язків (зобов’язань) за законодавством/нормативним актом станом на «_____» _________ 201__ р. (до настання форс-мажорних обставин).

7. Найменування, обсяг та термін настання невиконаних обов’язків (зобов’язань) за законодавством/нормативним актом, у зв’язку з настанням форс-мажорної обставини/ (обставин непереборної сили) __________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для суб’єктів господарювання-сільгоспвиробників додатково зазначити загальну площу посівів, відсоток площі пошкоджених/знищених посівів ____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), відповідно до п.2 ст.141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха , тощо,

Зазначити тільки ту/ті обставину/обставини, яка/які унеможливлюють виконання у встановлений законодавством/нормативним актом вказаних заявником в п.7 цієї заяви обов’язків (зобов’язань), визначених у вищезазначеному переліку, та/або зазначити вказану в законодавстві/нормативному акті обставину/обставини, а саме: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

9. Документи, що підтверджують настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/оригінал документів компетентних державних органів, органів місцевого самоврядування, що підтверджують факт обставин, на які посилається заявник, день їх настання. Такими документами можуть бути: довідки ГМЦ про погодні умови, протоколи (рішення) комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній (районній) державній адміністрації, що визнають події та їх наслідки надзвичайною ситуацією, акти про пожежу, підтвердження Міністерства охорони здоров'я щодо настання епідемії, підтвердження МО, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, постанови Уряду про заборону експорту та імпорту товарів, підтвердження органів місцевої влади про оголошений страйк, тощо./

10. Дата настання (період тривалості) форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

з «_____» «_____________» 201__ року.

11. Дата закінчення терміну дії форс-мажорних обставин:

(вибрати необхідне, помітити позначкою «Х» та, за необхідності, заповнити)

по «_____» «_____________» 201__року

або

тривають на момент подання цієї заяви

12. Відомості про попередні звернення про засвідчення форс-мажорних обставин з такою же самою заявою стосовно тих же фактів та обставин:

Дата звернення: «___»_________ __________ року

Найменування Торгово-промислової палати__________________________________________

Результати розгляду (вибрати необхідне, помітити позначкою «Х»):

видано сертифікат

відмовлено

залишено без розгляду

не зверталися

У разі отримання сертифікату, зазначити причину повторного звернення:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Мова видачі сертифіката (вибрати необхідне та заповнити):

Х

українська

та додатково _______________________ (іноземна);

14. Тариф (вибрати необхідне, помітити позначкою «Х»):

звичайний

звичайний з перекладом

терміновий (подвійний)

терміновий (подвійний) з перекладом

безкоштовний (для суб’єктів малого підприємництва)

15. Контактна особа заявника:

______________________________________________________

Телефони для зв’язку:

______________________________________________________

Електронна адреса:

______________________________________________________

16. Заявник: ____________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта господарювання/П.І.Б.)

повідомляє про спосіб отримання сертифіката та примірника акта наданих послуг:

(вибрати необхідне, помітити позначкою «Х» та заповнити):

простим поштовим відправленням за адресою (конверт із відповідними поштовими марками додається):

Індекс

_________________________

Місто

_________________________

Вулиця

_________________________

за рахунок одержувача кур’єрською службою за адресою:

Назва

_________________________

Телефон

_________________________

Відділення або адреса

__________________________________________________

Отримувач

_________________________

отримання керівником

______________________________________

П.І.Б. керівника

для фізичної особи, отримання особисто

______________________________________

П.І.Б.

отримання представником заявника за дорученням

______________________________________

П.І.Б. представника

17. Додатки до заяви:

1)

копія платіжного доручення з відміткою банку про оплату послуг за встановленим тарифом (крім суб’єктів малого підприємництва);

2)

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань /ксерокопія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податку для фізичних осіб;

3)

копія законодавства/нормативного акту або витяг із нього, у яких передбачено невиконаний обов’язок (зобов’язання),

4)

оригінали документів, зазначених у пункті 9 заяви, т.ін.;

5)

пропозиція акта наданих послуг за підписом фізичної особи/керівника та відбитком печатки суб’єкта господарювання у двох примірниках за встановленою формою, розміщеною на Інтернет сторінці ТПП України/регіональної ТПП;

6)

копія наказу про призначення керівника, у випадку отримання ним сертифіката та примірника акта наданих послуг;

7)

оригінал доручення на отримання сертифіката та примірника акта наданих послуг, у випадку їх отримання представником заявника;

8)

поштовий конверт формату А-4 зі зворотньою адресою при простому відправленні поштою та вклеєними марками на відповідну суму, згідно тарифів Укрпошти (дивись на: http://ukrposhta.ua/ua/kalkulyator-forma-rozraxunku) для відправлення сертифіката та примірника акта наданих послуг по Україні.

18. Суб’єкти малого підприємництва для отримання безкоштовно сертифіката про настання форс-мажорних обставин підтверджують цей статус:

Заявник ________________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта господарювання)

цим підтверджує, що є суб’єктом малого підприємництва і підпадає під критерії, визначені ст. 55 ГК України, а саме:

- підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

- юридичні особи, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України,

та додатково подають наступні документи:

1)

копія документа, який підтверджує прийняття Заявника на податковий облік;

2)

документ, що підтверджує отримання річного доходу, який не перевищує суму еквівалентну 10 мільйонів євро з виділеним/підкресленим рядком в цьому документі про суму річного доходу, а саме: копія фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м і 2-м), або спрощений фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва (форми № 1-мс і 2-мс) за минулий рік або інші підтверджуючі суму річного доходу документи (з відміткою податкового органу/для електронного варіанту фінансової звітності - електронна квитанція про прийом звітності);

3)

документ, що підтверджує середню кількість працівників за звітний період (календарний рік), яка не перевищує 50 осіб, з виділеним/підкресленим рядком в цьому документі про середню кількість працівників за звітний період, а саме: копія звіту з праці (форма 1-ПВ або форма 6-ПВ за минулий рік); копія звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (форма № Д4) або звіт про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (форма № Д5) за IV квартал року або інші підтверджуючі середню кількість працівників за звітний період (календарний рік) документи (з відміткою відповідного державного органу/для електронного варіанту звітності - електронна квитанція про прийом звітності);

4)

поштовий конверт формату А-4 зі зворотньою адресою при простому відправленні поштою та вклеєними марками на відповідну суму, згідно тарифів Укрпошти (дивись на: http://ukrposhta.ua/ua/kalkulyator-forma-rozraxunku) для відправлення сертифіката та примірника акта наданих послуг по Україні.

19. Заявник ____________________________________________________________________,

(повна назва суб’єкта господарювання/П.І.Б. заявника)

цим підтверджує, що несе повну відповідальність за достовірність викладених у заяві фактів, наданих документів, доказів, даних тощо, вірність завірених нею копій згідно з чинним законодавством України.

20. Заявник_____________________________________________________________________,

(П.І.Б. заявника - фізичної особи)

Надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних, що містяться в цій заяві та долучених до неї документах, з метою засвідчення форс-мажорних обставин та бухгалтерського обліку, без права розповсюджувати мої персональні дані третім особам або іншим організаціям (крім організацій, які входять до системи Торгово-промислових палат України), у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р.*

______________________________________

(підпис)

21. Для довідки:

Неналежне оформлення встановленої форми заяви і вказаних до неї документів та ненадання цих документів є підставою є підставою для відкладення розгляду заяви з можливістю надання додаткових пояснень, документів, доказів тощо. (п. 6.5.Реглламенту).

__________________________

/посада /

________________________________

/підпис/

__________________________________

/П.І.Б./

м.п

1 077 переглядів

Comments


bottom of page