top of page

Як Оформити Форс Мажор Під Час Дії Правового Режиму Воєнного Стану? | Юридична Консультація


Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, який затвердила Верховна Рада України Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ від 24.02.2022, на території України введено воєнний стан.

Війна внесла серйозні корективи в звичайний спосіб життя кожного громадянина України, у тому і можливості суб’єктами господарювання виконати взяті зобов’язання за договорами.

Саме такі ситуації, зумовлюють включення в договір відповідного розділу, присвяченого форс-мажорним обставинам, настання яких звільняє сторони в тій чи іншій мірі від відповідальності.

Варто наголосити, що нормами Цивільного кодексу України, так само як і Господарського Кодексу України, не передбачено такого терміну, як «форс-мажор».

Натомість стаття 617 Цивільного кодексу України визначає, що особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

В Господарському кодексі України статтею 218 визначено, що у разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

Ключовим є те, що непереборна сила робить неможливим виконання зобов'язання в принципі, незалежно від тих зусиль та матеріальних витрат, які сторона понесла чи могла понести.


Отож, що таке форс-мажор та які дії підприємця аби довести настання обставин дії непереборної сили, що зумовило затримку виконання або невиконання договірного зобов’язання.


Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – це надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.


Засвідчують форс-мажорні обставини - Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати.


Варто відмітити, що Торгово-промисловою палатою України в листі №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 було засвідчено форс-мажорною обставиною – військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб.


Разом з тим, даний лист швидше можна розцінювати як загальне доведення ТПП інформації про існування такого обставини непереборної сили.


Разом з тим, для юридично вірного оформлення вказаного факту суб’єктом господарювання, варто врахувати, що належним документом, який засвідчує настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), є СЕРТИФІКАТ, виданий ТПП.


Лист ТПП листі №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 не є Сертифікатом в розумінні закону, а тому для того, аби суб’єкту господарювання підтвердити настання обставин непереборної сили за певним договором, потрібно самостійно звертатися до ТПП, для отримання саме сертифікату.


Отож, що потрібно знати:

(1) Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) видається за зверненням суб’єкта господарювання до ТПП.(2) Заява подається за підписом керівника підприємства з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням - довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням-довіреною особою.

(3) Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва засвідчується протягом семи днів з дня звернення.

(4) Сертифікат видається безкоштовно.

(5) Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням підприємств, установ, організацій, фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та іншим зобов’язанням.

(6) Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелічених у частині 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» в редакції від 02.09.2014, серед яких надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме:

- загроза війни;

- збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога;

- загальна військова мобілізація;

- військові дії;

- оголошена та неоголошена війна;

- вторгнення;

- блокада;

- тощо.


(7) Слід у будь-якій формі повідомити про виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) іншу сторону - контрагента.Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!


94 перегляди

Comments


bottom of page