top of page

Чи Можуть Затримати Призовника? | Військовий Адвокат

У даній публікації розповімо про те, як відбувається призов, в яких випадках надається відстрочка від призову, чи можуть затримати призовника і доставити до військкомату, яка відповідальність передбачена за ухилення від призову.Хто підпадає під призов?

Є два види військової служби: строкова та “за контрактом”.

Обов'язковою є саме строкова військова служба, так звана “строчка”. Кожен хлопець ще зі шкільного віку приписується до призовних дільниць. Це робиться для того, щоб заздалегідь знати кого викликати, коли буде оголошено призов. До речі призов оголошується указом Президента. Там визначаються строки, упродовж яких молодь має бути призвана на військову службу. Зазвичай видається один Указ на рік, ним визначаються два періоди призову (осінь та весна), знову ж таки, зазвичай, по три місяці.

Упродовж цих періодів хлопців викликають повістками до військкоматів. Там вони проходять медичну комісію, яка визначає ступінь придатності до військової служби. Одночасно вивчаються його особисті дані, чи не був судимий, як характеризується за місцем проживання, навчання, тощо. Якщо юнак придатний, інших перешкод для призову немає, районна призовна комісія приймає рішення про призов. тут варто звернути увагу, що рішення приймає не медична комісія, а саме “призовна”. До комісії входять посадові особи різних установ (міліції, лікарні, держадміністрації, тощо).

Тут варто також зауважити, що рішення призовної комісії, якщо призовник з ним не згідний, можна оскаржити до суду.

Отже, хто підлягає призову. Це юнаки, яким буде 18 років до дня, коли його відправлятимуть зі збірного пункту в частину. Тобто не обов'язково на момент виклику чи проходження комісії має бути вісімнадцять. Вісімнадцять має бути саме на день відправки.

Обов'язковою умовою призову має бути придатність юнака до військової служби за станом здоров'я. Є такий нюанс, що навіть якщо юнак має певне захворювання і не може зараз бути призваний, його можуть не “списати”, а надати відстрочку. Через деякий час знову запросять на комісію і якщо здоров'я покращилося - можуть призвати до війська.

Також призов можуть відкласти через наявність в призовника права на відстрочку.


У якому випадку призовник має право на відстрочку?

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину з інвалідністю;

7) дружину з інвалідністю;

8) вагітну дружину.

3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки.

9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у закладах освіти інших держав.

11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки, реалізують право на академічну мобільність, а також які поновлені у закладі вищої освіти, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

12. У разі переведення призовників, які навчаються у закладах вищої чи фахової передвищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої чи фахової передвищої освіти із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;

медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;

сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;

особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

резервістам - на весь період служби у військовому резерві;

поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам Державного бюро розслідувань - на весь період їх служби;

співробітникам Служби судової охорони - на весь період їх служби.

14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.

15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.


Яким чином довести своє право на відстрочку?

Нашим клієнтам завжди радимо усі документи направляти рекомендованим листом на адресу військкомату. Документи потрібно направляти завчасно. Закон встановлює щорічно подавати такі документи до 1 жовтня.


У якому випадку призовник мають нести відповідальність за ухилення від призову?

Є два види відповідальності. Кримінальна та адміністративна. В будь якому випадку правоохоронні органи мають довести, що в діях юнака була вина, тобто він знав, що його шукають і не з'явився, вже неодноразово вручали повістки, працівники військкомату попереджали але все одно в черговий раз не прийшов. Або скажімо пройшов комісію, визнали придатним, дали повістку, коли прибути, щоб відправитися у війська, а на вказану дату не прийшов і поважних причин не було.


Якою вона є?

Адміністративна відповідальність за порушення військового обліку (несвоєчасна постановка на облік, неповідомлення про зміну місця проживання, зіпсуття облікових документів, тощо) передбачена відповідальність до 1700 грн.

Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за ухилення від призову у вигляді обмеження волі до трьох років.


Чи мають право затримувати та вручати повістку у публічних місцях?

Тут є свої нюанси. Вручати повістку можуть будь де. Але для затримання потрібні вагомі підстави, тобто свідчення того, що особа вчинила адміністративне правопорушення, наприклад, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку або кримінальне правопорушення. В таких випадказх, за зверненням військкомата працівники поліції вправі затримати юнака та доставити у військкомат.

Важливо знати, що при затриманні обов'язково повинен складатися протокол затримання, копію якого зобов'язані вручити затриманому. Затриманий має право на захист і зберігати мовчання. Тому ми завжди рекомендуємо про всяк випадок мати при собі телефон військового адвоката, який навіть онлайн зможе надати необхідну консультацію як себе поводити.

Адміністративне затримання може тривати не більше трьох годин, після чого зобов'язані відпустити. Такого, щоб “зловили на вулиці і відправили в армію” бути не може)). У військкоматі можуть скласти документи про адміністративне правопорушення, що також можливо оскаржити.

Та й з рештою якщо виявиться, що затримання, доставлення були без достатніх причин, призовник, має право позиватися про стягнення з відповідних осіб матеріальних збитків та моральної шкоди, тим більше, якщо це відбувалося в публічних місцях, як Ви запитали.


Як має діяти призовник, коли отримав повістку?

Очевидно що призовнику потрібно у визначену дату та час з'явитися до військкомату, або повідомити про поважні причини неприбуття із додаванням підтверджуючих документів (за можливості). Незявлення може бути розцінене як ухилення від призову.

Слід також звернути увагу, що якщо повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України. Багато хто цього не знає, але незнання закону не звільняє від відповідальності.


Як оскаржити дії військкомата, який незаконно призиває на військову службу?

Законом передбачена можливість оскарження рішення призовної комісії до вищестоящої комісії (обласної) або до суду. Нерідко й правоохоронці затримують, притягують до відповідальності без достатніх для цього підстав.

Звичайно, що без юридичної допомоги тут не обійтися, тому варто звертатися до юристів, адвокатів, які є кваліфіковані у питаннях військового права та захищати свої права але, звісно, з оглядом й на обов'язок перед Державою.


Якщо Вам потрібна юридична консультація з питань призову на військову службу, а також з питань військового обліку, звертайтеся до наших військових юристів просто зараз в ЧАТ!2 399 переглядів

Comments


bottom of page