top of page

Спортивний Арбітраж | Київ Україна | Адвокат у Спорті

Арбітраж означає інститут, згідно з яким третя сторона вирішує суперечку між двома або більше сторонами, здійснюючи судову функцію, покладену на нього сторонами. Ця форма правосуддя не закликає суддю, призначеного державою, а залишає сторонам самим обирати третю сторону, яка буде виконувати функції судді і рішення якої вони приймають заздалегідь.


Отже, визначальними характеристиками арбітражу є такі: суперечка між двома або більше сторонами, вибір з їх боку доручити його врегулювання третій стороні (таким чином, арбітраж є добровільним за походженням) та судовий характер повноважень арбітра в цьому він вирішує суперечку, як це робив суддя.

Це «приватне правосуддя» має багато переваг: можливість вибору свого судді чи суду, гарантуючи таким чином певний рівень компетенції, який, як правило, полегшує прийняття рішення; швидкість провадження у справі; конфіденційність; можливість певною мірою відступати від правових норм, щоб передбачити специфічні особливості справи, переданого до арбітражу; і нарешті, що стосується міжнародного арбітражу, можливість уникнути конфліктів державної юрисдикції та колізійних законів (таким чином гарантуючи, що однакові правила застосовуються до всіх учасників міжнародного змагання, незалежно від їхньої національності та в будь-якому місці змагань).

Хоча між ними є деякі відмінності, внутрішній арбітраж та міжнародний арбітраж регулюються загальними правилами, що випливають із загального арбітражного права.

Щоб відбувся арбітраж, спір повинен бути арбітражним, таким чином виключаючи певні спори, щодо яких державні суди мають обов'язкову юрисдикцію. Арбітраж також передбачає попередню угоду між сторонами про звернення до нього. Іншими словами, він передбачає загальну згоду сторін, яку було надано вільно, доручити третій стороні врегулювання спору.

Передача спору до арбітражного суду ґрунтуватиметься на арбітражному договорі, укладеному сторонами у формі арбітражного застереження, за яким вони погоджуються подавати майбутні розбіжності до арбітражу. Звернення до арбітражу може виникнути і після виникнення спору.

Суд, що приймає рішення, повинен запропонувати гарантії неупередженості та незалежності, від яких залежить обґрунтованість арбітражу. Нарешті, рішення можуть бути оскаржені.

2. Арбітражність спорів

Що стосується конкретніших питань, які можуть бути передані до арбітражу, національне законодавство визначає юрисдикцію ratione materiae арбітрів та питання, що залишаються виключною юрисдикцією державних судів.

Як правило, вирішуються лише спори щодо прав, якими вільно можуть розпоряджатися відповідні сторони. Відповідно з арбітражу виключаються: усі питання публічної політики (наприклад, статус осіб, свобода особистості, свобода торгівлі та промисловості, статус іноземців), питання, що підлягають обов'язковій юрисдикції (в деяких країнах, законодавство про працю чи законодавство про конкуренцію) та питання, що стосуються невід’ємних речей.

Оскільки арбітражна угода є договором, вона повинна мати законну основу, яка не суперечить державній політиці. Закони про державну політику стосуються питань, що стосуються соціальної, політичної чи економічної організації або моралі. Однак, з одного боку, слід зазначити, що угода не є недійсною через те, що суперечка стосується питань державної політики, а виключно через те, що державна політика була порушена. З іншого боку, питання державної політики можна подавати до арбітражу, коли арбітражна угода стосується лише приватних інтересів сторін. Арбітр повинен перевірити, чи є він юрисдикцією, і, якщо він вважає, що угода суперечить державній політиці, відмовитися від юрисдикції.

Також з арбітражу виключаються питання, які можуть не підлягати юридичним угодам. Це речі, які не можуть бути предметом угоди або бути проданими, позиченими або придбаними за рецептом (це, головним чином, стосується речей священного характеру або речей, тісно пов'язаних з особистістю, таких як людське тіло, моральний аспект прав людини, гробниці та могили; те саме стосується атрибутів суверенітету, таких як право голосу чи політичних призначень, або небезпечних речовин та предметів, таких як наркотики та зброя).

Нарешті, національне законодавство надає обов'язкову юрисдикцію стосовно деяких питань, коли права третьої сторони можуть бути задіяні у прийнятті рішення.

Навпаки, до арбітражних спорів відносяться цивільні та господарські спори, і серед останніх спори, що стосуються професійної діяльності.

3. Арбітражні угоди

Арбітражна угода може спочатку мати форму пункту, згідно з яким сторони одного чи декількох договорів зобов'язуються подати до арбітражу будь-які розбіжності, які можуть виникнути між ними у зв'язку з контрактом (контрактами). Він також може мати форму угоди, згідно з якою сторони існуючого спору передають спір на арбітраж однією або кількома особами.

Незалежно від типу статей, арбітражні угоди регулюються тими ж умовами, що і договори в цілому: згода сторін, правоздатність, правомірність предмета та мети. Згода має бути у письмовій формі. Стаття, що подає майбутні спори до арбітражу, відповідно є у письмовій формі і може бути результатом обміну документами між сторонами або документа, про який йдеться в основній угоді. Тому він вважається дійсним, якщо сторона, щодо якої він домагається примусового виконання, знала про це і погодилася на нього, коли була укладена основна угода. Стаття, що подає існуючі спори до арбітражу, може мати декілька форм (письмове провадження перед арбітрами, нотаріальна дія, приватний документ тощо). Слід зазначити, що в інтернаціоналі

арбітраж, арбітражні угоди не пред'являються жодних вимог щодо їх формування. Крім того, у питанні обгрунтованості згоди нерідко трапляється, що згода на арбітраж вважається неявною або опосередкованою, коли членство в суб'єкті, який сам є членом більшого суб'єкта господарювання, тягне за собою прийняття положень чи статутів останнього, що передбачають подання спорів до арбітражу. Визнання непрямої згоди на арбітраж залежить від національної юрисдикції до іншої.

4. Зміст арбітражних угод

Зміст арбітражних угод регулюється чіткими правилами (особливо, що стосується предмета спорів) і може певним чином посилатися на положення, що регулюють арбітраж: свобода дій сторін обмежена арбітражним законом держави, в якій Арбітражний суд має своє місце.

Можна визначити три основні категорії положень арбітражних угод: ті, що стосуються призначення арбітрів та функціонування арбітражного суду, ті, що стосуються вибору застосовного законодавства та ті, що стосуються вирішення спору.

Як правило, хоча пункт, який подає майбутні спори до арбітражу, може ідентифікувати арбітрів, він, як правило, лише визначає процедуру їх призначення. Стаття, що подає існуючий спір до арбітражу, повинна визначати предмет спору, а також може визначати арбітрів або визначати порядок їх призначення. В обох випадках повноваження та повноваження арбітражного суду визначаються більш-менш широко, як і арбітражна процедура.

Також повинен бути визначений чинний закон, а якщо ні, то арбітражний суд повинен зробити вибір.

Будь-які положення, що суперечать нормам національного законодавства про арбітраж, вважаються недійсними, такі як положення, що регулюють склад арбітражного суду або основні процесуальні принципи.

Арбітражна угода спричиняє два основні наслідки: це означає, що сторони відмовляються від юрисдикції звичайних судів, за умови права на апеляцію, і, отже, ці суди не мають юрисдикції, і дозволено безпосереднє виконання арбітражного рішення. Крім того, як і будь-який інший договір, арбітражна угода не може бути застосована проти третіх осіб, які є чужими угоди. Отже, третя сторона не може бути призвана виступати перед арбітражним судом, а також не бути винесена повістка про виклик, окрім як свідка.

5. Арбітражне рішення

Виконавши свою функцію, арбітражний орган приймає рішення, яке повинно відповідати певним правилам щодо недійсності (режим обговорення; правила щодо більшості; підписи та імена арбітрів; ім'я, прізвище, місце проживання та головне місце діяльності сторони; виклад своїх вимог та аргументів тощо).

Арбітражне рішення має всі характеристики рішення, арбітри яких доручили сторонам завдання врегулювати суперечку рішенням, яке буде для них обов'язковим і примусовим.

Після прийняття рішення, рішення є правосуддям ще до того, як буде прийнято рішення про дозвіл на його виконання. Таким чином, він призводить до всіх наслідків судового рішення, крім примусового виконання, якого він не придбає, доки виконання не буде дозволено. Ухвалене рішення скасовує юрисдикцію арбітрів стосовно спору, який він врегулює. Потім про це повідомляється або вручається сторонам. Потім залишається виконати нагороду. Якщо сторони добросовісно висунуті, а присудження не порушено жодних дефектів, виконання повинно, як правило, відбуватися по-доброму. Це є наслідком частково договірного характеру арбітражної угоди. Але якщо виконання по-мировому порядку виявиться неможливим, тоді потрібно буде домагатися примусового виконання рішення і, з цією метою, отримати наказ про примусове виконання у державного судді, таким чином надаючи йому правоохоронності, його не вистачало, незалежно від повноважень. передано арбітрам.

6. Засоби проти арбітражних рішень

Засоби правового захисту доступні проти арбітражних рішень. Присуд може бути скасовано за скаргою. Залежно від країни та періоду, арбітражні рішення або підлягають оскарженню, за винятком випадків, коли сторони відмовилися від такої можливості в арбітражній угоді, або не підлягають оскарженню, якщо сторони не висловили бажання протилежного. В останньому випадку вибір арбітражу вважається таким, що сторони бажають відмовитися від державних судів. Ще один можливий засіб захисту - це застосування, яке потрібно відкласти. Цей засіб захисту доступний лише в обмеженій кількості випадків (скарги, що стосуються юрисдикції або складу арбітражного суду, неякісне виконання його завдання, порушення певних ключових процесуальних принципів, формальний дефект тощо). "


89 переглядів

Commenti


bottom of page