top of page

Компенсаційні Виплати Військовослужбовцю У Разі Затримки Розрахунку При Звільненні |Інформує PURCEN|

Мають місце випадки, коли при звільненні з військової служби з військовослужбовцем остаточний розрахунок проводять з певним запізненням. За часту окремі виплати грошового забезпечення військовослужбовці змушені стягувати з військових частин в судовому порядку, що знову ж таки займає тривалий час.В таких випадках постає логічне питання, чи повинна військова частина нести відповідальність за затримку розрахунку при звільненні; чи передбачена законом компенсація за несвоєчасний розрахунок, яку має відшкодувати військова частина військовослужбовцю?

Хоча спеціальне законодавство, яке регулює питання виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, не передбачає жодних компенсаційних виплат, проте така компенсація в цілому передбачена іншими нормативно-правовими актами.

 

Усе про виплати при

звільненні за ПОСИЛАННЯМ.  

 

Отож виплати, на які може розраховувати військовослужбовець у випадку, якщо військова частина затримала розрахунок при звільненні з військової служби:

 

Середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні


Положенням про проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України від 10.12.2008 № 1153/2008 передбачено обов’язок виплатити військовослужбовцю грошове забезпечення в день виключення зі списків особового складу військової частини.


Схожа за змістом норма міститься і в трудовому законодавстві, а саме в ст. 116 КЗпП України, якою передбачено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводиться в день звільнення.


При розгляді справ, пов’язаних з виплатою грошового забезпечення військовослужбовцям, пріоритетними є норми спеціального законодавства, а трудове законодавство застосовується лише у випадках, якщо нормами спеціального законодавства не врегульовано спірні правовідносини, або коли про це йдеться у спеціальному законі.


Проте таким спеціальним законодавством не встановлено відповідальності за затримку розрахунку при звільненні військовослужбовців (включаючи затримку виплати грошового забезпечення та компенсації за не отримане речове майно).


В той же час, таку відповідальність встановлено Кодексом законів про працю України.

Положеннями ст. 117 КЗпП України передбачено, що у разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 цього Кодексу (тобто, до моменту звільнення), підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більш як за шість місяців.


Таким чином, норми ст.ст. 116, 117 КЗпП України є загальними та поширюються на правовідносини, які виникають під час звільнення з військової служби.


Розмір середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні залежить від 2 факторів:


  • розміру грошового забезпечення на дату виключення зі списків особового складу військової частини;

  • період атримки розрахунки при вільненні.


Так, сума середнього заробітку за час затримки розрахунку визначається за формулою:

Р * П = С

Де 

Р - середньоденний розмір грошового забезпечення

П - кількість календарних днів затримки розрахунку при звільненні

С - сума середнього заробітку за час затримки розрахунку


Наведемо приклад розрахунку для наочності:

Змоделюємо ситуацію: “Військовослужбовець виключений зі списків особового складу військової частини 01.03.2024, проте виплату компенсації за невикористані дні щорічної відпустки проведено лише 15.06.2024. Розмір місячного грошового забезпечення за посадою, яку займав військовослужбовець перед звільненням, становить 22 630,00 гривень, або ж 730,00 гривень на день”.


За вказаних обставин розмір можливої виплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні може складати 77 380,00 гривень:


730,00 грн. (середньоденний розмір грошового забезпечення) Х 106 днів (кількість календарних днів за період затримки розрахунку з 01.03.2024 п 15.06.2024) = 77 380,00 грн.


Варто зауважити, що чинним положенням статті 117 КЗпП України визначено, що до виплати належить середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більш як за шість місяців.


Тобто, законодавець встановив певне обмеження суми середнього заробітку задля уникнення зловживань з боку працівника і створив справедливий баланс між порушеним правом працівника на вчасний розрахунок та правами і обов'язками роботодавця. 

 

Інфляційні втрати

Окрім стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку, закон передбачає й інший вид компенсаційних виплат – компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з  порушенням строків їх виплати (інфляційні втрати).


На відміну від середнього заробітку, який є спеціальним видом відповідальності роботодавця, інфляційні втрати є компенсаційною санкцією за несвоєчасний розрахунок.


Статтею 1 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» визначено, що підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи). 


При цьому сума компенсації належить до виплати, якщо затримка доходу становить один і більше календарних місяців, та обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу.

 

Якщо говорити простіше, з часом інфляція в країні зростає, національна грошова одиниця знецінюється і умовно взяті 20 000,00 гривень в 2018 році та ця ж сума в 2024 році матимуть різну цінність, так як постійне зростання загального рівня цін призводить до зниження купівельної спроможності грошової одиниці.  


Виходячи з цього, законодавцем встановлено право особи на відшкодування тих втрат, які вона зазнала у зв’язку з несвоєчасною виплатою коштів.


Наведемо приклад розрахунку інфляційних втрат для наочності:

Змоделюємо ситуацію: “Військовослужбовцю під час виключення зі списків особового складу військової частини в лютому 2018 року не проведено нарахування та виплату одноразової грошової допомоги при звільненні (вихідної допомоги). Таким чином, сформувалась заборгованість в сумі 100 000,00 гривень.

Вказану суму одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовець отримав у січні 2024 року на виконання рішення суду”.


За вказаних обставин справи військовослужбовець набув право на виплату компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати на суму одноразової грошової допомоги при звільненні за весь час затримки виплати, а саме з лютого 2018 року по січень 2024 року.


Для визначення суми інфляційних втрат необхідно з’ясувати:

  • щомісячний розмір заборгованості грошового забезпечення після утримання всіх податків та зборів;

  • індекс споживчих цін за період невиплати грошового забезпечення;

  • величина приросту індексу споживчих цін за період невиплати грошового забезпечення.


З відрахуванням всіх податків та зборів сума заборгованості становить 80 500,00 гривень.

Сукупний індекс інфляції за період з лютого 2018 року по січень 2024 року становить 172%

Таким чином, сума інфляційних втрат буде складати 38 460,00 гривень.


80 500,00 гривень (розмір боргу з відрахуванням податків та зборів) x 1,72 (індекс інфляції) - 100 000,00 гривень (розмір боргу) = 38 460,00 гривень.

 

Моральна шкода


Виникнення права на компенсацію моральної шкоди узгоджується з статтею 56 Конституції України, яка визначає, що кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

 

В чому полягає моральна шкода?

Моральна шкода - це  втрати  немайнового характеру  внаслідок  моральних  чи фізичних страждань, або інших негативних  явищ, заподіяних фізичній  чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.


Моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності,  престижу або ділової репутації,  моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у   порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у  зв'язку з незаконним  перебуванням  під слідством і судом,  у порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків (пункт 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 31 березня 1995 року «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди»).

 

Детальніше про моральну шкоду, її

обґрунтування та визначення розміру,

можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ.

 
 

Які виникають проблеми з отриманням вищенаведений компенсацій?


На виплату таких компенсаційних сум в добровільному порядку годі й сподіватись. В даному випадку відстоювати своє право потрібно у судовому порядку.


Наша команда юристів має успішний досвід роботи щодо захисту прав військовослужбовців. Тому якщо потрібна допомога, звертайтеся до нас в ЧАТ або за телефоном! Усна консультація безоплатна.

 

Також Вам буде цікаво:Comments


bottom of page