top of page

Додаткові Види Грошового Забезпечення та Перерахована Військова Пенсія Алгоритм Дій | Адвокат

01.03.2018 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704  «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», якою затверджено тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу. Відповідно, з 01.03.2018 відбулося підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців.Згідно зі статтею 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян України з числа осіб, які перебували, зокрема, на службі в Збройних Силах України, визначені Законом України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі- Закон України №2262-ХІІ).

Згідно з частиною 4 статті 63 Закону № 2262-XII усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Частина 2 статті 51 Закону № 2262-XII передбачає, що перерахунок пенсій, призначених особам офіцерського складу провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії.

У свою чергу частиною 3 ст. 43 Закону № 2262-XII передбачено, що пенсії військовослужбовцям обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Таким чином, збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, є безумовною підставою для перерахунку пенсії колишніх військовослужбовців, на підставі Постанови №704.

Порядок проведення перерахунку пенсій встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року №393» (Далі - Порядок № 45).

Отже, в силу приписів ст. 63 Закону України № 2262-XII Позивач отримав право на перерахунок пенсії, який було проведено Управлінням пенсійного фонду з березня 2018 року. При цьому Кабінет Міністрів України уповноважений визначати порядок проведення такого перерахунку, що й було реалізовано ним шляхом прийняття Порядку № 45.

Кабінетом Міністрів України 21.02.2018 прийнято постанову № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (Далі – Постанова №103), яка набрала законної сили 24.02.2018.

Відповідно до п. 1 Постанови № 103 постановлено перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон) до 1 березня 2018 року (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 1 березня 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

Крім того, пунктом 5 Постанови № 103 внесенні зміни у пункт 5 і додаток 2 Порядку № 45, яким визначено, що під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.

Тобто, всупереч вимог ст. 63 Закону № 2262-XII, Постановою № 103 було обмежено складові грошового забезпечення, які підлягали перерахунку пенсії.

Відповідно до пункту 1 Порядку № 45, в редакції зі змінами, внесеними Постановою № 103, пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом, перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

Згідно пункту 4 Порядку № 45 Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частинами другою і третьою статті 51 Закону № 2262-ХІІ. Якщо внаслідок перерахунку розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

Відповідно до п. 5 Порядку № 45, в редакції Постанови № 103, під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.

Аналіз зазначених норм дає підстави до висновку, що вказаний пункт 5 Порядку № 45, в редакції зі змінами внесеними Постановою № 103, спрямований на визначення видів грошового забезпечення, які враховуються для перерахунку пенсії, що не узгоджується із Законом № 2262-ХІІ, оскільки вказані питання є прерогативою Верховної Ради України, але не Кабінету Міністрів України.

Такого висновку дійшов і Верховний Суд в постанові від 12 листопада 2019 року у справі №826/3858/18 (адміністративне провадження №К/9901/10882/19), зазначивши:

«Процитована норма статті 43 Закону міститься в розділі V «Обчислення пенсії», тобто в загальному розділі, та безпосередньо визначає складові грошового забезпечення для обчислення пенсій. При цьому під обчисленням слід розуміти процес отримання  результату за допомогою дій над числами, кожне з яких є конкретним цифровим вираженням розміру складових грошового забезпечення. Таким чином, доводи заявника касаційної скарги про те, що вказана норма регулює лише питання розрахунку розміру пенсій за вислугу років, що призначаються вперше,  є безпідставними. Адже призначення пенсій врегульовано наступним розділом VI Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" розділом, тоді як стаття 43 міститься в розділі щодо обчислення розміру пенсії.

Отже, безпосередній словесний, логіко-граматичний та юридичний аналіз конструкцій та змісту вказаних правових норм дає підстави вважати, що перерахунок раніше призначених пенсій визначений статтею 63 Закону № 2262-XII. Кабінету  Міністрів України  лише надано право на встановлення умов, порядку та розміру для перерахунку пенсій, передбачених вказаною статтею.

При цьому  обчислення пенсії встановлюється статтею 43 Закону, яка має загальний характер та визначає вихідні дані відносно визначення грошового забезпечення для встановлення розміру як призначуваних пенсії, так і для перерахунку останніх, що є однорідними правовідносинами, виходячи зі змісту процитованого Закону.  

Законодавець делегував Уряду повноваження на встановлення умов, порядку та розміру перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб.  

Так, «умовами» слід розуміти встановлення Кабінетом Міністрів необхідних обставин, які роблять можливим здійснення перерахунку пенсії.

Під «порядком» розуміється, що Кабінет Міністрів України має право на встановлення певної послідовності, черговості, способу виконання, методу здійснення перерахунку пенсій у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців.

Величина грошового забезпечення, як виплати, що є визначальною  при перерахунку пенсії, встановлюється Кабінетом Міністрів України в межах повноважень щодо визначення «розміру» перерахунку пенсій. При цьому орган виконавчої влади не уповноважений та не вправі змінювати визначений Законом перелік складових грошового забезпечення, які встановлені статтею 43 Закону № 2262-XII.

Адже, до повноважень Кабінету Міністрів України не входить зміна структури грошового забезпечення, а приводом для перерахунку пенсій є підвищення грошового забезпечення відповідних категорій, саме розмір якого, а не складові, можуть змінюватись Кабінетом Міністрів України.

Абзац 3 статті 1-1 Закону України № 2262-XII містить безумовне застереження, що зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування".

Отже, зміна умов чи норм пенсійного забезпечення (зокрема, визначення видів грошового забезпечення для перерахунку пенсій) підзаконними нормативно-правовими актами є порушенням закону».

Так, стаття 1-1 Закону № 2262-XII передбачає, що зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

При цьому, визначення видів грошового забезпечення, які враховуються при обчисленні пенсій, є однією з умов пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Про це зазначив Конституційний Суд України у рішенні від 03.05.2015 у справі № 1-9/2015 за конституційним зверненням громадянина  щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Конституційний Суд у вказаному рішенні наголосив, що виключно Верховна Рада Українишляхом прийняття законів визначає види грошового забезпечення для обчислення та перерахункупенсій військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом, а Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення права осіб на пенсійне забезпечення, керуючись   Конституцією   та законами України.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що додаткові види грошового забезпеченнявійськовослужбовців, які враховуються при перерахунку пенсій, визначаються виключно законами України.

Зміна умов і норм пенсійного забезпечення шляхом запровадження правил, що не засновані на   Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», не узгоджується з його спрямуванням на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

У той самий час, Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», зокрема, стаття 63, не містить положень, які б давали підстави не враховувати для перерахунку пенсії додаткові види грошового забезпечення, що отримував Позивач.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі № 826/3858/18 визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 Постанови №103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку № 45, що обмежували складові грошового забезпечення, в частині яких проводиться перерахунок пенсії та яким була затверджена форма довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, без відображення в ній додаткових видів грошового забезпечення.

05 березня 2019 року постановою Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18 залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

12.11.2019 постановою Касаційного адміністративного суду Верховного Суду касаційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019 у справі №826/3858/18 залишено без задоволення, а рішення суду першої та апеляційної інстанції без змін.

Таким чином 05 березня 2019 року набрало законної сили рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18, у зв’язку з чим норма, що обмежувала складові грошового забезпечення, які враховуються при перерахунку пенсії, перестала діяти як така, що нечинна.

А тому, у відповідності до ст. 265 КАС України, яка визначає наслідки визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним, дані пункти нормативно-правових актів втратили чинність з моменту набрання законної сили відповідним рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18, тобто з 05 березня 2019 року.

Водночас, варто звернути увагу, що згаданим вище рішенням окружного адміністративного суду м. Києва від 12.12.18 у справі №826/3858/18 пункти 1, 2 Постанови №103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку №45 визнано протиправними та нечинними.

Так, визнання нормативно-правового акта нечинним має наслідком втрату таким актом чинності з моменту набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Поряд з цим, визнання нормативно-правового акта протиправним означає, що даний акт за своїм змістом не відповідає актам вищої юридичної сили з моменту його ухвалення.

А тому, у даних правовідносинах, обласні військові комісаріати при складанні та поданні у 2018 році до Управління пенсійного фонду довідки про визначенні Постановою №704 розміри грошового забезпечення військового пенсіонера за посадою, яку останній займав на день звільнення з військової служби, повинен був керуватись виключно положеннями Постанови № 704, Закону №2262-ХІІ та Закону від 20.12.1991 №2011-XII без обмежень, встановлених Постановою № 103 і включити у вказану довідку відповідні додаткові види грошового забезпечення.

Разом з тим, набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18 мала наслідком, що з 05 березня 2019 року на законодавчому рівні не визначено обмеження щодо перерахунку пенсії, у зв’язку із прийняттям Постанови № 704, виходячи лише з трьох складових грошового забезпечення, та без врахування при перерахунку додаткових видів грошового забезпечення.

У той самий час перерахунок пенсій у зв’язку з прийняттям Постанови № 704 регулюється Порядком № 45 – що і є відповідним рішення уряду.

У зв’язку з цим у Обласного військового комісаріату (Головного управління національного гвардії України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Уповноваженого підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій) виник обов’язок усунути порушення вимог закону, які були допущені при підготовці та подачі первинної довідки, і виготовити та подати до Головного управління Пенсійного фонду України в області оновлену довідку, з відображенням в ній розмірів усіх видів грошового забезпечення, визначених Постановою № 704, які враховуються при перерахунку пенсій відповідно до ст.ст. 43, 63 Закону № 2262-XII, п. 5 Порядку № 45 та п. 3.20. Положення № 530.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в постанові від 17 грудня 2019 року у зразковій справі №160/8324/19 Зокрема Верховний Суд зазначив: «З 05.03.2019 - з дня набрання чинності судовим рішенням у справі № 826/3858/18 виникли підстави для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом № 2262-ХІІ, з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та відсоткової надбавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового забезпечення, оскільки з цієї дати позивач має право на отримання пенсії, виходячи з розміру складових, розрахованих згідно з постановою № 704 у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ та статті 9 Закону №2011-ХІІ».

Зокрема, після набрання законної сили рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі № 826/3858/18, з 05 березня 2019 року набула чинності стара редакція пункту 5 Порядку № 45, яка була чинною до внесення змін Постановою № 103 та яка повністю узгоджується з вимогами ст. 63 Закону № 2262-XII.

При цьому, згідно пункту 5 Порядку № 45, в чинній редакції Порядку від 28.10.2015, для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з урахуванням таких його видів:

- посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу у межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та військовим (спеціальним) званням;

- надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, почесне звання «заслужений» чи «народний», службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук та вчене звання - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;

- щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України - у зазначених розмірах на момент виникнення права на перерахунок;

- інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати), підвищення та щомісячна премія - у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію;

- щомісячні надбавки за особливі умови служби (крім надбавки за службу у віддаленій місцевості) особам, звільненим з військової служби, які проходили службу та обслуговували ядерну зброю на об'єктах "С", у складальних бригадах ремонтно-технічних баз, у складі екіпажів атомних підводних човнів, на території військових полігонів, де проводилися випробування ядерної зброї або навчання із застосуванням такої зброї, та у військових частинах, що обслуговували космодром "Байконур", якщо такі надбавки виплачувалися їм на день звільнення із служби у відсотках посадового окладу, що встановлювалися до 1 січня 2008 року для обчислення розміру пенсії, але не більше розміру надбавок за особливі умови служби відповідно до законодавства.

Пунктом 2 Постанова №704 установлено, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Відповідно до пунктів 5, 6 Постанови №704 надати право керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання:

1) установлювати:

посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені цією постановою, у розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами, згідно з додатками 1 - 11 за аналогічними посадами;

посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 1 - 5 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за особливості проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) та особам рядового і начальницького складу в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

Порядок та умови виплати такої надбавки визначати керівникам державних органів залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов`язків за посадою;

2) здійснювати преміювання військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення;

3) надавати один раз на рік військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення, та допомогу для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

Виплачувати:

1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 16;

2) доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

3) доплату за вчене звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які займають посади, пов`язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), в розмірі 5 відсотків, професора - 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

4) надбавку за спортивні звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають спортивне звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту", "майстер спорту міжнародного класу", в розмірі 10 відсотків посадового окладу, "майстер спорту" - 5          відсотків посадового окладу. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

5) надбавку за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають почесні звання "заслужений" або "народний", в розмірі відповідно 10 і 15 відсотків посадового окладу.

6) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірах та порядку, визначених законодавством;

7) грошову допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби, в розмірі восьми, а зазначеним особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - дванадцяти посадових окладів;

8) одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу після укладення ними першого контракту.

У додатку №15 до Постанови №704 "Додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" установлено також надбавку за кваліфікацію, а саме особи офіцерського складу (крім осіб офіцерського складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів), особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, особи рядового і начальницького складу (крім осіб начальницького складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів), які мають клас: другий: у розмірі 3 відсотків посадового окладу.

За вказаних обставин, з урахуванням змін в грошовому забезпеченні з прийняттям Постанови № 704 – зміною у бік збільшення розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців та введенням для зазначених категорій осіб нових місячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, на підставі ст.ст. 43, 51, 63 Закону №2262-XII та пункту 5 Порядку №45 Позивач набув право на перерахунок пенсії з 01 березня 2018 року в частині наступних видів грошового забезпечення:

- посадовий оклад;

- оклад за військовим званням;

- процентна надбавка за вислугу років;

- надбавка за особливості проходження служби;

- надбавка за умови режимних обмежень;

- надбавка за науковий ступінь;

- надбавка за льотну роботу – льотчик-штурман першого класу;

- премія;

- тощо.

Таким чином, підсумовуючи викладене, для забезпечення відновлення свого права на належне пенсійне забезпечення з врахуванням при обчисленні пенсії додаткових видів грошового забезпечення, слід виконати наступний алгоритми дій:

1. Підготувати та подати до обласного військового комісаріату (уповноваженого органу Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби надзвичайних ситуацій) обґрунтовану заяву з вимогою скласти та подати до територіального управління пенсійного фонду оновлену довідку в яку включити інформацію про визначені Постановою № 704 розміри додаткових видів грошового забезпечення (премія, таємність, надбавки за науковий ступінь, льотну надбавку тощо);

2. Після отримання відмови у складанні такої довідки (а на практиці уповноважені органи на складання довідок надають саме відмови) оскаржити таку відмову до окружного адміністративного суду;

3. Виконання рішення суду.

При цьому звертаю увагу, що належним відповдачем в даній катергорії справ є саме уповноважений відомчий орган на видачу довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії (у МО України – це обласні військові комісаріати) а не територіальні управління пенсійного фонду України.

ЗРАЗОК ПОЗОВНИХ ВИМОГ:

1. Визнати протиправними дії обласного військового комісаріату щодо відмови Іванову Івану Івановичу у підготовці та надані до Головного управління Пенсійного фонду України в області оновленої довідки про розмір його грошового забезпечення станом на 05.03.2019, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», положень постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», із обов`язковим зазначенням відомостей про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, для здійснення обчислення та перерахунку з 01.04.2019 основного розміру його пенсії.

2. Зобов`язати обласний військовий комісаріат скласти та подати до Головного управління Пенсійного фонду України в області на Іванова Івана Івановича нову довідку про розмір грошового забезпечення, станом на 05.03.2019, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону України від 09.04.1992 №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»статті 9 Закону України від 20.12.1991 №2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  в якій на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» вказати розміри окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років, надбавки за особливості проходження служби, премії, надбавки за службу в умовах режимних обмежень та інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення), які враховуються при призначенні та перерахунку пенсії, за відповідною або аналогічною посадою, яку Іванов Іван Іванович займав на дату звільнення із служби, для проведення з 01.04.2019 перерахунку основного розміру його пенсії.

Наша практика:

Команда Подільського юридичного центру вже має позитивну практику по відновленню прав військових пенсіонерів у Вінницькій, Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. При цьому успіх по відновленню Ваших прав на пряму залежить від фахової правової допомоги, починаючи з досудової робити (у тому числі підготовки обґрунтованої заяви до уповноваженого структурного підрозділу на виготовлення довідки про розміри грошового забезпечення для перерахунку пенсії).

Раді будемо допомогти і Вам. Звертайтеся, тут Вас розуміють!

15 945 переглядів

Comments


bottom of page